Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Regulamin dostarczania wody

 

REGULAMIN

DOSTARCZANIA WODY

PRZEZ MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.

PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ WODOCIĄGOWĄ

NA OBSZARZE GMINY ŻMIGRÓD W MIEJSCOWOŚCIACH:

ŻMIGRÓDEK, BORKI, GARBCE, RADZIĄDZ, GATKA, KORZEŃSKO,

CHOLEWO, PRZYWSIE, DĘBNO, LASKOWA, BUKOLEWO,

OSIEK WIELKI, OSIEK MAŁY, KSIĄŻĘCA WIEŚ,

RUDA ŻMIGRODZKA, JAMNIK, NIEZGODA, KAROLÓWKA, SZARLOTKA

ORAZ MIASTA ŻMIGRÓD

 

 

SPIS TREŚCI

 

                     Rozdział I           Postanowienia ogólne

                     Rozdział II          Minimalny poziom usług świadczonych przez jednostkę prowadzącą działalność wodociągową

        Rozdział III        Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług

        Rozdział IV        Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w Taryfach

        Rozdział V          Warunki  przyłączania do sieci

        Rozdział VI        Możliwości dostępu do usług wodociągowych

       Rozdział VII       Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczania wody, a w szczególności sposoby załatwiania reklamacji i wymiany informacji

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1. Celem niniejszego regulaminu jest:

 1. określanie praw i obowiązków jednostki prowadzącej działalność wodociągową  oraz odbiorców usług wodociągowych świadczonych przez zakład, wynikających z ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  (Dz.U. Nr 72 poz. 747) oraz z przepisów wykonawczych do tej ustawy,
 2. ustanowienie warunków przyłączenia do sieci, zgodnie z art. 15 ust.4 ustawy,
 3. udostępnienie wszystkim potencjalnym odbiorcom usług, informacji o możliwościach dostępu i warunkach przyłączenia do sieci,
 4. udostępnienie istniejącym i przyszłym odbiorcom informacji nt. wzajemnych praw i obowiązków jednostki prowadzącą działalność wodociągową i odbiorców usług.

 

Rozdział II

Minimalny poziom usług świadczonych przez jednostkę prowadzącą działalność wodociągową

 

§ 2. Jednostka prowadząca działalność wodociągową, zgodnie z przepisami ustawy zobowiązana jest zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych  do realizacji dostaw wody w wymaganych ilościach oraz dostaw wody w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należytą jakość dostarczanej wody.

§ 3. Odbiorcy usług zobowiązani są do korzystania z zaopatrzenia w wodę  w sposób zgodny z przepisami ustawy i nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez jednostkę prowadzącą działalność wodociągową oraz nieutrudniający działalności zakładu, w szczególności do:

 1. użytkowania instalacji wodociągowej w sposób eliminujący możliwość wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej na skutek cofnięcia się wody z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody z instalacji centralnego ogrzewania,
 2. zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych do pomieszczenia, w którym zainstalowany jest wodomierz, 
 3. umożliwienia upoważnionym przedstawicielom jednostki prowadzącej działalność wodociągową wstępu na teren nieruchomości i do pomieszczeń w celach określonych przepisami ustawy oraz niniejszego regulaminu,
 4. wykorzystywania wody z sieci wodociągowej  wyłącznie w celach określonych w warunkach przyłączenia do sieci.

 

Rozdział III

Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług

 

§ 4. Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów o zaopatrzenie w wodę  określają przepisy art.6 ustawy.

§ 5. Dostarczenie wody odbywa się na podstawie umowy o zaopatrzenie w wodę zawartej między jednostką prowadzącą działalność wodociągową a odbiorcą usług.

§ 6. Jednostka prowadząca działalność wodociągową jest zobowiązana do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę  z osobą, której nieruchomość została przyłączona do sieci i która wystąpiła z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.

§ 7. 1. Umową, o której mowa w § 5 zawiera w szczególności postanowienia dotyczące:

 1. ilości i jakości świadczonych usług wodociągowych  oraz warunków ich świadczenia,
 2. sposobu i terminów wzajemnych rozliczeń,
 3. praw i obowiązków stron umowy,
 4. procedur i warunków kontroli urządzeń wodociągowych
 5. dokumentów upoważniających do wstępu na teren nieruchomości i do pomieszczeń odbiorcy usług,
 6. ustaleń zawartych  w zezwoleniu, o którym mowa w art. 18 ustawy
 7. okresu obowiązywania umowy oraz odpowiedzialności stron za niedotrzymanie warunków umowy, w tym warunków wypowiedzenia.

2. Dokumenty, o których mowa w ust.1. pkt 5. stanowią delegacja i upoważnienie podpisane przez Prezesa jednostki prowadzącej działalność wodociągową określające czynności, których wykonanie wymaga wstępu na teren nieruchomości usług, w szczególności obejmujące: dokonanie odczytu i sprawdzenie prawidłowości działania urządzenia pomiarowego i wodomierza głównego lub wodomierzy w lokalach, wykonanie prac konserwacyjno-remontowych oraz kontrolę korzystania z usług zgodnie z umową.

§ 8. Umowa, o której mowa w § 5 może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu budowlanego, do którego ma być dostarczana woda  albo z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

§ 9. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielo lokalowymi umowa, o której mowa w § 4, zawierana jest z właścicielem budynku lub z zarządcą nieruchomości wspólnej.

§ 10. Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielo lokalowego jednostka prowadząca działalność wodociągową zawiera umowy z korzystającymi z lokali osobami, o których mowa w § 8 i9, jeżeli:

 1. we wszystkich lokalach są zainstalowane wodomierze w sposób uzgodniony z jednostką prowadzącą działalność wodociągową,
 2. zainstalowane wodomierze spełniają wymagania Polskich Norm oraz wymagania uzgodnione z jednostką prowadzącą działalność wodociągową odnośnie ich typu,
 3. możliwy jest odczyt wskazań wodomierzy,
 4. wnioskodawca  i jednostka prowadząca działalność wodociągową ustali sposób rozliczeń różnicy wskazań między wodomierzem głównym a wodomierzami zainstalowanymi w poszczególnych lokalach oraz zasady ich utrzymania,
 5. możliwe jest przerwanie dostarczania wody do lokalu bez zakłóceń dostawy wody w pozostałych lokalach.

§ 11. Jednostka prowadząca działalność wodociągową może wyrazić zgodę na zawarcie umów z korzystającymi z lokali osobami, o których mowa w § 8 i 9 również w przypadku, gdy nie są spełnione warunki, o których mowa w § 10.

§ 12. Podpisanie umowy  dostarczanie wody  następuje  po podpisaniu przez strony protokołów z prób i odbiorców prac budowlano-montażowych wykonywanych w związku z przyłączeniem do sieci.

§ 13. Treść umowy o zaopatrzenie w wodę  nie może ograniczać praw i obowiązków stron, wynikających z przepisów ustawy, z przepisów wykonawczych do ustawy oraz z niniejszego regulaminu.

§ 14. W przypadku zmiany odbiorcy usług, następuje wygaśnięcie umowy zawartej z dotychczasowym odbiorcą.

§ 15.  Taryfowe ceny i stawki opłat, jako określane, zgodnie z przepisami ustawy przez jednostkę prowadzącą działalność wodociągową i zawieranie uchwałą rady gminy, nie podlegają ustalaniu w oparciu o umowę o zaopatrzenie w wodę.

§ 16. Integralną część umowy o zaopatrzenie w wodę  stanowi załącznik, składany przez odbiorcę usług przy zawieraniu umowy i aktualizowany każdorazowo po zmianie warunków korzystania z usług, określających charakterystykę  zużycia wody.

 

Rozdział IV

Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone  w taryfach

 

§ 17. Podstawowe zasady rozliczeń za zaopatrzenie w wodę  określają przepisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę stanowią, że:

 1. rozliczania za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  są prowadzone przez jednostki prowadzące działalność wodociągową z odbiorcami usług na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczanej wody,
 2.  ilości wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego, a w przypadku jego braku w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, ustalane na podstawie rozporządzenia, o którym mowa w  art.27 ustawy,

§ 18. Zgodnie z przepisami rozporządzenia, o którym mowa w art.27 ustawy:

 1. odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę  w terminie 14 dni od daty wystawienia rachunku, 
 2. zgłoszenie przez odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości rachunku nie wstrzymuje jego zapłaty
 3. w przypadku stwierdzenia nadpłaty, zostanie ona zaliczona na poczet przyszłych należności, a na żądanie odbiorcy usług jej zwrot następuje w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku w tej sprawie.

 

Rozdział V

Warunki przyłączenia do sieci

 

§ 19. Zakres budowy urządzeń wodociągowych  realizowanych i finansowanych przez Urząd Miasta i Gminy, oraz przez osobę ubiegającą się o przyłączenie nieruchomości do sieci określają przepisy ustawy, stanowiące:

 1. Urząd Miasta i Gminy oraz jednostka prowadząca działalność wodociągową są zobowiązane zapewnić realizację budowy i rozbudowy urządzeń wodociągowych , ustalonych przez gminę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego gminy oraz miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji,
 2. Realizację budowy przyłączonych do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci,
 3. Koszt zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego pokrywa jednostka prowadząca działalność wodociągową, a urządzenia pomiarowego odbiorca usług.

§ 20. 1. w przypadkach, gdy plany inwestycyjne właścicieli lub zarządców nieruchomości wyprzedzają plany inwestycyjne Urzędu Gminy i Miasta oraz jednostki prowadzącej działalność wodociągową, mogą oni wybudować na własny koszt, w porozumieniu z tym zakładem i gminą, urządzenia wodociągowe  niezbędne do korzystania z usług.

2. Urządzenia, o których mowa w ust.1 podlegają odpłatnemu przekazaniu gminie lub jednostce prowadzącej działalność wodociągową na zasadach określonych w art.31 ustawy.

§ 21. Przyłączenie do sieci wodociągowej  następuje na podstawie umowy o przyłączenie i po spełnieniu technicznych warunków przyłączenia, określonych przez jednostkę prowadzącą działalność wodociągową, zwanych dalej „warunkami przyłączenia”.

§ 22. 1. Z wnioskiem o przyłączenie do sieci wodociągowej może występować osoba, posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci,

2. Osoba, o której mowa w ust.1 składa w jednostce prowadzącej działalność wodociągową wniosek o określenie warunków przyłączenia.

3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust.1 i 2, ustala jednostka prowadząca działalność wodociągową.

§ 23. 1. wniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej  powinien w szczególności zawierać:

 1. oznaczenie wnioskodawcy,
 2. określenie:
 1. rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych,
 2. charakterystyki zużycia wody,
 3. przeznaczenia wody,
 1. informacje określające charakterystykę techniczną obiektu, do którego będzie dostarczana woda, w szczególności:
 1. powierzchnię użytkową i rodzaj lokali (mieszkalne, użytkowe) w budynkach zasilanych przez wodę
 2. wyposażenie lokali i obiektów w urządzenia zużywające wodę

2. Do wniosku, o którym mowa w ust.1, osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci, powinna załączyć:

 1. dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której wniosek dotyczy,
 2. mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości, o której mowa w usst.1, względem istniejących sieci wodociągowej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

§ 24. 1. Jednostka prowadząca działalność wodociągową określa warunki przyłączenia i przykazuje wnioskodawcy wraz z projektem umowy o przyłączenie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w § 17.

2. Warunki przyłączenia są ważne dwa lata od dnia ich określenia.

3. Warunki przyłączenia powinny określać w szczególności:

 1. miejsca i sposób przyłączenia sieci wodociągowej z instalacjami odbiorcy,
 2. przepływ obliczeniowy wody lub urządzenia sanitarnego i technicznego, w których zużywana jest woda,
 1. wymagania dotyczące:
 1. miejsca zainstalowania wodomierza głównego,
 2. miejsca zainstalowania urządzenia pomiarowego
 1. termin ważności warunków przyłączenia.

§ 25. 1. Umowa o przyłączenie w szczególności określa:

 1. strony zawierające umowę,
 2. zakres prac projektowanych i budowlano-montażowych oraz prac związanych z przeprowadzaniem prób i obiorów końcowych, wykonanych przez strony,
 3. sposób koordynacji prac wykonywanych przez strony oraz kontroli dotrzymywania wymagań określonych w warunkach przyłączenia,
 4. terminy:
 1. zakończenia budowy przyłączenia oraz terminy przeprowadzenia niezbędnych prób i odbiorów częściowych,
 2. przeprowadzenia prób końcowych i końcowego odbioru przyłącza,
 1. przewidywany termin rozpoczęcia zaopatrzenia w wodę ,
 2. odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy o przyłącze.

§ 26. 1. Umowa o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano-montażowych.

2. Określone w umowie o przyłączenie próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.

3. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust.2, są potwierdzane przez  strony w protokołach, których wzory określa jednostka prowadząca działalność wodociągową.

 

Rozdział VI

Możliwości dostępu do usług wodociągowych

 

§ 27. Potencjalni odbiorcy usług wodociągowych mogą uzyskać informacje dotyczące dostępu do tych usług:

 1. w urzędach gmin, które udostępniają nieodpłatnie wgląd:
 1. w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
 2. w miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
 3. w regulamin świadczenia usług,
 4. w warunki udzielania zezwolenia na prowadzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
 1. w jednostce prowadzącej działalność wodociągową udostępniającym nieodpłatnie:
 1. wgląd w wieloletnie plany rozwoju i modernizacji,
 2. w plany inwestycyjne,
 3. w regulamin świadczenia usług.

 

Rozdział VII

 

Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich

parametrów dostarczania wody , a w szczególności sposoby

załatwiania reklamacji i wymiany informacji

 

§ 28.  1. Jednostka prowadząca działalność wodociągową zobowiązana jest do udzielenia odbiorcom usług dotyczących występujących zakłóceń zaopatrzenia w wodę  oraz awarii urządzeń wodociągowych.

2. Wstrzymanie zaopatrzenia w wodę  może nastąpić bez uprzedniego zawiadomienia odbiorców w przypadkach, gdy występują warunki stwarzające zagrożenie dla życia, zdrowia i środowiska lub uniemożliwiające świadczenia usług, w szczególności, gdy:

 1. z powodu awarii sieci nie ma możliwości prowadzenia zaopatrzenia w wodę
 2. dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub środowiska,
 3. o wstrzymaniu zaopatrzenia w wodę , o których mowa w ust.2, jednostka prowadząca działalność wodociągową niezwłocznie informuje odbiorców, w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 29.  Jeżeli strony nie ustaliły w umowie o zaopatrzenie w wodę  inaczej , obowiązują następujące wymagania w zakresie udzielania informacji i odpowiedzi, w związku z niedotrzymaniem ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody:

 1. udzielenie informacji na żądanie odbiorców następuje w ciągu:
 1. 12 godzin – na telefoniczne żądanie określenia przewidywanego terminu usunięci przerw i zakłóceń w świadczeniu usług,
 2. 7 dni - na piśmie żądanie usunięcia przerw i zakłóceń, o których mowa w pkt. a
 3. 14 dni – na pisemne i telefoniczne skargi i zażalenia, wymagające przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

§ 30. Jednostka prowadząca działalność wodociągową zobowiązana jest do zawiadomienia odbiorców usług o planowanych zmianach warunków technicznych zaopatrzenia w wodę  z wyprzedzeniem umożliwiającym dostosowanie instalacji do nowych warunków, nie krótszym niż 12 miesięcy.

§ 31. 1. Odbiorca usług ma prawo zgłoszenia reklamacji dotyczących ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za usługi.

2. Reklamacje, o których mowa w ust. 1, wnoszone są na piśmie osobiście przez zainteresowanego w siedzibie przedsiębiorstwa lub listem poleconym i rozpatrywane są przez dyrekcję przedsiębiorstwa.

3. Jednostka prowadząca działalność wodociągową zobowiązana jest do powiadomienia zainteresowanego o sposobie załatwiania reklamacji w termie 14 dni od daty wpływu.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Imieniny