Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Taryfa dla ciepła

Od 1 lutego 2019 r. będzie obowiązywać nowa taryfa dla ciepła.

Zachęcamy do zapoznania się z nią.

 

Gmina i Miasto Żmigród

prowadząca działalność gospodarczą w formie spółki komunalnej

pn. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Żmigrodzie

 

Taryfa dla ciepła

I. Pojęcia używane w taryfie

ustawa – ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 220,791,1089,1387 i 1566),
rozporządzenie taryfowe – rozporządzenie Ministra Gospodarki   z dnia 22 września 2017r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz. U. z 2017 r. Nr 1988 /,
rozporządzenie przyłączeniowe – rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci ciepłowniczych oraz  eksploatacji tych sieci (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1751),
taryfa – zbiór stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany przez przedsiębiorstwo energetyczne i wprowadzany jako obowiązujący dla określonych w nim odbiorców w trybie określonym ustawą,
przedsiębiorstwo energetyczne, sprzedawca – Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  w Żmigrodzie prowadzący działalność gospodarczą w zakresie zaopatrzenia w ciepło,
odbiorca – każdy, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym,
źródło ciepła – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła,
sieć ciepłownicza – połączona ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródła ciepła do węzłów cieplnych,
obiekt – budowla lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi,
układ pomiarowo-rozliczeniowy – dopuszczony do stosowania zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń, służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła,
grupa taryfowa – grupa odbiorców korzystających z usług związanych z zaopatrzeniem w ciepło, z którymi rozliczenia są prowadzone na podstawie tych samych stawek opłat oraz warunków ich stosowania,
moc cieplna – ilość ciepła wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania określonego nośnika ciepła albo ilość ciepła odebranego od tego nośnika w ciągu godziny,
zamówiona moc cieplna – ustalona przez odbiorcę największa moc cieplna, jaka w ciągu roku występuje w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, która zgodnie z warunkami technicznymi oraz wymaganiami  technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:
pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji,
warunki obliczeniowe:
obliczeniowa temperatura powietrza atmosferycznego określona dla strefy klimatycznej, w której zlokalizowane są obiekty, do których jest dostarczane ciepło,
normatywna temperatura ciepłej wody,
nielegalne pobieranie ciepła – pobieranie ciepła bez zawarcia umowy z przedsiębiorstwem energetycznym lub niezgodnie z umową.

 
II. Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło

Sprzedawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zaopatrzenia w ciepło na terenie Żmigrodu.

Działalność prowadzona jest na podstawie udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesji z dnia 2 listopada 1998 r. na:

wytwarzanie ciepła nr WCC/487/1426/U/OT-6/98/GM ze zmianą z dnia 15 lutego 2001 r. nr WCC/487/A/1426/W/3/2001/NJ,

przesyłanie i dystrybucję ciepła nr PCC/511/1426/U/OT-6/98/GM ze zmianą z dnia 19 lipca 1999 r. nr PCC/511/S/1426/U/3/99.

 

III.  Podział odbiorców ciepła na grupy taryfowe

Na podstawie § 10 rozporządzenia taryfowego wyodrębniono następujące grupy taryfowe:

Wszyscy odbiorcy zaliczeni zostają do jednej grupy taryfowej gdyż są oni opalani gazem ziemnym zaazotowanym

 

Grupa K 1       - wszyscy odbiorcy, którym ciepło dostarczane jest ze źródła ciepła sprzedawcy, opalanego gazem,

 

Rodzaje oraz wysokość stawek opłat

1. Stawki opłat za ciepło

Grupa K 1

Wyszczególnienie

Jednostki

Wysokość stawek opłat

netto

brutto*

Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną

zł/MW/m-c

8173,12

10052,94

Stawka opłaty za ciepło

zł/GJ

72,04

88,61

2. Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej

Taryfa nie zawiera stawek opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej, ponieważ nie planuje się przyłączenia nowych odbiorców. Jeżeli wystąpi taka potrzeba, przedsiębiorstwo dokona niezbędnej zmiany taryfy i wystąpi o jej zatwierdzenie.

IV.    Sposób obliczania opłat

Miesięczna rata opłaty za zamówioną moc cieplną – pobierana w każdym miesiącu, stanowi iloczyn zamówionej mocy cieplnej oraz stawki opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną dla danej grupy taryfowej.

Opłata za ciepło – pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór ciepła, stanowi iloczyn ilości dostarczonego ciepła, ustalonej na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego zainstalowanego w miejscach rozgraniczenia eksploatacji urządzeń
i instalacji określonych w umowie, oraz stawki opłaty za ciepło dla danej grupy taryfowej.

V.  Warunki stosowania stawek opłat

Ustalone w niniejszej taryfie stawki opłat obowiązują przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców określonych w rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego.

W przypadkach:

niedotrzymania przez strony warunków umowy sprzedaży ciepła,
uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo- rozliczeniowego,
niedotrzymania przez przedsiębiorstwo energetyczne standardów jakościowych obsługi odbiorców,
nielegalnego pobierania ciepła,
udzielania bonifikat i naliczania upustów przysługujących odbiorcy,

stosuje się odpowiednio postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.

Opłaty za nielegalny pobór ciepła nalicza się na podstawie stawek opłat netto.

VI. Wprowadzanie zmian stawek opłat

Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od daty jej opracowania.

Wszyscy odbiorcy będą powiadamiani pisemnie o wprowadzaniu nowych stawek opłat
z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni od daty planowanego ich wprowadzenia.

Niniejsza taryfa wchodzi w życie z dniem 01.02.2019r.

W przypadku zwiększenia lub zmniejszenia kosztów wykazanych w taryfie a szczególnie zmiany cen energii elektrycznej lub gazu nastąpi zmiana cen w taryfie o % wzrostu lub spadku kosztów w terminie do 14 dni od otrzymania informacji o zmianie cen.

TARYFA OBOWIĄZUJE PRZEZ OKRES JEDNEGO ROKU tj.: od 01.02.2019 r. do 01.02.2020 r.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny